Search form

Markus 10:16

16Ayteke nikwe ig ahiwape bakimnay, ig ugiswigkis. Ig sarayh giwak ta gipititkis. Ig kiyé Uhokri gidahankis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index