Search form

Markus 10:27

27Igme Kiyapwiye Jesus sarayh gipegyi ta gimkanitkis. Ig awna ta gitkis:

―Madikte hiyeg ka hiyá ignesma danuh git Uhokri ku ka igma Uhokri amnihgikis. Henneme madikte arikna ka mahikonama gidahan Uhokri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index