Search form

Markus 10:32

Jesus Kinetihwa Akiw Amin Gimiremni

Mt 20.17; Lk 18.31

32Ayteke igkis ay apigku ahin tipikwiyes arimkat paytwempu Jerusalém, ig Kiyapwiye Jesus wew pitati gapitkigkis gikannuhnipwi. Igkisme wakaymnibdi ku samah ig atere kuri. Igkisme gihaptiyepwikis igkis apisasew gikak. Ayteke ig pahadguh giwatnipwi (12) ta git akiw, ig akkamnih gitkis amin ku pariye nemnikumpiye git.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index