Search form

Markus 10:38

38Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwnkis:

―Yis ka hiyak ku pariye yayapni nuthu. Aysawnemenek nah hiyá mbeyne kaayhsimanek. In ke nuthube nah higá higapka kaneatipinisima agikutak pahow goblé. Ba yis ik adahan yis higá agikutak no goblé hawwata ke nahbe? Ba yis ik adahan yis amapa inwata mbeyne ku pariye kawihkiska ta nupitit?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index