Search form

Markus 10:43

43Yisme ka hennema. Yidahan nawenéwa. Ku pahapwi yaytak humewkere yapitmin madikte giwtrik Uhokri, amawka ig ka kabukhaw yit. Amawka ku ig ikaw ke wotbe igwa yibukbe.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index