Search form

Markus 11:11

11Ayteke ig Kiyapwiye Jesus parak apurit paytwempu Jerusalém. Ayteke ig parak ta agikut ini leglis kewye Uhokri Gipin. Ig ipegpusa madikte. Ayteke ig pes, ig tipik ta apitit paytwempu Betâniya gikakkis giwatnipwi mmanawa kuwis aygete.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index