Search form

Markus 12:10

10Mmah yis kote ipegbohate Uhokri gannasan minikweknene ku samah in kinetihwa amin inakniwata hiyakemniki? In awna:

“Hiyeg kehne payt tiptiye, igkis tukuhe pahow tip. Gipewkankiskam ku eggu tip ka kawihkam. Bawa eggu tip pi awaygtenano ariw madikte. Eg humaw adahan payt akoksa.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index