Search form

Markus 12:38

Farisewkis Ikaw Kibeyne He Kiniseknenen

Mt 23.1; Lk 11.46

38Ayteke ariwnteke ini ku aysaw ig Kiyapwiye Jesus kannuhekne, ig awna gitkis:

―Pukuhpawnabay adahan yis ka iwí gihiyakemnikis nerras kannuhekeputnepwi amin amekene Moís gikumadukan. Igkis ba gibetkatunkis wewnamahkis agiku gibereswetnikis. Igkis batek hiyeg aytnihgikis higiwmadga akak kiyathaki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index