Search form

Markus 12:41

Madankuno Gukan Pi Kahayakte Gipetunat Uhokri

Lk 21.1

41Ayteke ig Kiyapwiye Jesus bat kennesa arit karukri atiy ayge agiku ini leglis kewye Uhokri Gipin. Ayge ig apuriwne hiyeg kehnepwi ofan gidahan Uhokri. Kaayhsima hiyeg igisapye mpiye awpre, igkis ikenes kaayhsima karukri ta agikut atiy.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index