Search form

Markus 14:19

19Igkisme giwatnipwi timapni henne, igkis wakaymnibdi. Igkis awnebdi pahapwimpi:

―Kiyapwiye, ku ka nawhnama kamaykiswep?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index