Search form

Markus 14:58

58―Usuh timá ner awayg awna: “Nah mehbetenek ini leglis Uhokri Gipin ku pariye hiyeg amadgaya inin gikehnikis. Ayteke adahan mpana hawkri nah kannikase nawenéwa akiw ku pariye ka hiyeg amadgaya inin gikehnikisma.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index