Search form

Markus 14:66

Pedru Wihwa Giw Jesus

Mt 26.69; Lk 22.55; Jo 18.15

66Apimwata ini ig kiyapwiye Pedru bat ayge paytbuhku. Ayteke pahapu tino ku pariye ibukti gidahan ner muwpegpiyene gikiparakis eg danuh atere git.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index