Search form

Markus 14:7

7Hiyawa apanenekwa yis keh kabayka gidahankis madiptapye ku samah yimawkan awaku igkis ay yibet apanenekwa. Henneme nahme ka msakwa yibet apanenekwatma adahan yis kehne kabayka nukakhu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index