Search form

Markus 15:16

Jesus Mahipwihka Gapitkis Suwtat

Mt 27.27; Jo 19.2

16Ayge nikwe igkis gisuwtatapu waxe Kiyapwiye Jesus ta gipinbukut hiyaptigi. Ini iwetrit giwnaprikkis romayenepwi kewye “Pretóriyu”. Ayge igkis pahadguhe madikte suwtat ta ganwat adahan gimahipwihpitni. Igkis awna gitkis:

―Uyay arehwa gikak. Uyay kawihkis gikawihni ta gipitit kewa pahapwi ikiparatbe ku samah ig kawih dagam duruweh akak gisuwpren karukri wahano.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index