Search form

Markus 15:38

38Nikwenéwa apim ini, ini kamis amaptenten Uhokri giwskeki barewpitye ku pariye agikunene Uhokri Gipin, in sigke pabakak. Nikwenéwa ku aysaw ig miyá, amun ini in sigka aytá inutak danuhte ta warikwit. In woka ahin ta agikut Uhokri giwskeki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index