Search form

Markus 16

Jesus Kannikew

Mt 28.1; Lk 24.1; Jo 20.1

1Ariwnteke ini, samdi kuwis mpiye kuwis, eg kiyapuno Mahi Madalena gukakkis eg kiyapuno Mahi kiyapwiye Tiyagu ginag, egwata kiyapuno Salomé egkis isime imihgi adahan gimihetni Kiyapwiye Jesus gipit adahan ig apuhpiki.

2Paka abet kabeyweke, pesantene kamuw, egkis tipikwiyos ta arimkanit gimew.

3Ayge apigku ahin egkis kinetihwa pawtak, egkis awna:

―Pariyepa hiyeg adahan wiwhne udahan no tip ku pariye asabwat gimew?

4Ayteke egkis sarayh gupegyikis atere egkis hiyá ku no asabwatip ayipa wiwhpika. No tip kanopsimahad.

5Egkis hiyapni henne, egkis parak aterenewa agikut gimew. Ayge egkis hiyá pahapwi takwaye inugikyene bat ayge kihehaprik. Igme kasimsapu simis seyne. Egkis hiyapni henne, egkis wadisasew egkis apisasew.

6Igme awna ta gutkis:

―Ka yi muwaka apis. Yis ipegepye Kiyapwiye Jesus nazaréyene ku pariye kuwis deddehpika. Ig yuma ay. Ig kuwis kannikew. Hiyawa yis iwasa gidukwen ay ku kiney igkis sarayhpig.

Egkis iwasa gidukwen.

7Ayteke ig ahj awna gutkis:

―Kuri ataknabay ta gitkis gikannuhnipwi, hawwata ta git kiyapwiye Pedru. Awnanay gitkis: “Ig Kiyapwiye Jesus tipik pitati yapit ta apitit Galiléyamnaw. Ayge yis hiyaprinek ku samah ig kuwis akki yit.”

8Egkis hiyapni henne, egkis pese kibentenwa agikutak gimew. Egkis wakaymni kaayhsima juktah egkis segke awaku ku samah egkis wadisasew. Egkis ka awna git pahapwinama hiyeg apigkuya ahin awaku gapisnikis.

Jesus Hiyapkiswa Gut Mahi Madalena

Mt 28.9; Jo 20.11

9Ig Kiyapwiye Jesus kannikaw hawkanawa paka abet. Ig hiyapkiswa pitatye ta gut kiyapuno Mahi Madalena. Eg no ku kapititak minikwak ig ipuk kaayhsima wapitye gupititak, ntewnehker gikebyikis. Ayge ig hiyapkiswa gut.

10Eg hiyapni henne, eg tipik ta gitkis nerras ku pariye wewnenepwi gikak. Eg danuh atere gitkis, eg uteprikis kabubuk kadniyekis ayge. Igkis tihenekis. Eg awna gitkis:

11―Kiyapwiye Jesus ipeg akiw. Ig hiyapkiswe nuthu.

Igkisme timapni gunetni henne, igkis ka iha inakni guwn.

Jesus Hiyapkiswa Ta Gitkis Piyana Gikannuhnipwi

Lk 24.13

12Ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus hiyapkiswe nawenéwa gihipak ta gitkis piyana gikebyikis gikannuhnipwi, apim ini ku aysaw igkis waywepnene ta amatmadgetwiye.

13Igkis hiyapni henne, igkis diyuhe ta apitit paytwempu Jerusalém. Igkis danuh atere, igkis akkin ta gitkis gikannuhnipwi asemne. Henneme igkis kawnata iha inakni giwnkis.

Jesus Hiyapkiswa Ta Gitkis Giwatnipwi

Mt 28.16; Lk 24.36; Jo 20.19; Át 1.6

14Ariwnteke ini ig hiyapkiswa ta gitkis giwatnipwi madikawkunene gikebyikis gikak pahapwi gawnakis (11). Igkis axnes, ig hiyapkiswe atere. Ig himehpigkis atere. Ig awna gitkis:

―Yidaniskata yis ihpa giwnkis nerras ku pariye nuhiypetnipwi ku nah kuwis kannikaw.

15Ayteke ig awna gitkis:

―Ataknabay muwwapu amadgat hawkri. Akkanabay ini kibeyne inetit numinhu ta gitkis madikte hiyeg. 16Ku pariye hiyeg iha inakni yinetni, ig kewpiye, iggi isamtawnek. Igme ku pariye ka iha yinetni, iggi biyuknek giw Uhokri. 17Igkisme ku pariye ihpenepwi nuwnhu, Uhokri ikí gannu ta gipitkisnek adahan igkis kehnes annut. Apim ini igkis pekkis wapitye gipititakkis hiyeg nuwaprik. Igkis awna agiku nawenéwa yuwit. 18Ku igkis sumuhe kaybunepa, ig ka kehgikis ariknawnama. Ku igkis higá ipeyti pahaywitniyepa in kawnata kehrikis ariknawnama. Ku aysaw igkis sarayh giwakkis ta gipititkis hiyeg kakahribdapye, ignes makniwnek.

Jesus Iwepka Ta Inugikut

Lk 24.50; Át 1.9

19Pisenwa inakni gawnhan, ig Kiyapwiye Jesus iwepka ta inugikut. Ayge ig batahkiswe adahan ig kumadukene gihumwa Uhokri ay amun ini iwetrit ku pariye kanenikiythanisima kihehaptak.

20Igkisme giwatnipwi tipik ekkene inakni kibeyne inetit muwwapu. Igme Uhokri ikí ini gannukis adahan igkis kehnes annut kahadbe hiyeg iha inakni giwnkis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index