Search form

Markus 16:1

Jesus Kannikew

Mt 28.1; Lk 24.1; Jo 20.1

1Ariwnteke ini, samdi kuwis mpiye kuwis, eg kiyapuno Mahi Madalena gukakkis eg kiyapuno Mahi kiyapwiye Tiyagu ginag, egwata kiyapuno Salomé egkis isime imihgi adahan gimihetni Kiyapwiye Jesus gipit adahan ig apuhpiki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index