Search form

Markus 16:11

11―Kiyapwiye Jesus ipeg akiw. Ig hiyapkiswe nuthu.

Igkisme timapni gunetni henne, igkis ka iha inakni guwn.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index