Search form

Markus 2:14

14Ayteke ariwnteke ini ig tipik waywe apigku ahin. Ayge ig hiyá kiyapwiye Levi, ku pariye amekene Alfew gikamkayh. Igme betnene agiku payt ahiwket karukri. Ig ladwan, ig ahiwne karukri gidahan gupelma. Igme awna git:

―Ba ayta wew nukakhu adahan pis humewne nukannuhni.

Igme timapni henne, ig kannikew, ig tipik gikak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index