Search form

Markus 2:21

Jesus Gihiyakemni Ka Kis Gikakkisma Hiyeg Kuwisnene Dehe Gihiyakemnkis

Mt 9.16; Lk 5.36

21Ayteke ig Kiyapwiye Jesus keh nawenéwa abektey akiw. Ig awna:

―Ka kis adahan wis kahapa simis mugumugupiye akak nukune kamis mmanawa kamis nukune ku pariye kote sukuhte in ik adahan tariswa mmanawa in kote dahwate kema mugumugupiyema. Ku pahapwi kahapa gisimsa mugumugupiye akak nukune kamis, in tariswa. Gisimsa sigka pi kiyeste akiw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index