Search form

Markus 2:22

22Kawnata kis adahan wis katiyha win nukune agikut pakir amar ayipwipye ipatmakupye. Mmanawa ku aysaw ini win tukurwa in kiyesihwa akiw, in pakir amar ka ahwa payak nikak. In bekwe awaku. Ayge nikwe ini win biyuke payak akak atiy. Amawka wis katiyha win nukune ta agikut pakir amar ku pariye mtibetnene. Nuhiyakemni kis gikakkis hiyeg ku pariye kote dahhate gihiyakemnikis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index