Search form

Markus 3:8

8aytontak Jerusalémtak, aytontak Idumeyamnawtak, aytontak warik Jordawh, aytontak paytwemputak Tiru akak Sidoh. Igkis kaayhsima hiyeg. Igkis kuwis timé gak ku samah ig keh kaayhsima annut. Nikwe igkis tipik iwasapri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index