Search form

Markus 4:12

12Hiyawa igkis ikí gitewkis nimkanit kabayhtiwa henneme ka paduk ta gitiwgikutkis. Hiyawa igkis ataybiswa nit kabayhtiwa henneme igkis ka pukuhpin. Ayge nikwe igkis ka wages gihiyakemnikis adahan igkis bayahminaka ariw gitaraksankis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index