Search form

Markus 4:21

Wis Ka Hakis Lalamp Adahan Asabkeptenma

Mt 5.15; Lk 8.16

21Ayteke ig Kiyapwiye Jesus awna gitkis akak nawenéwa yuwit patuwesbuhka akiw. Giwn:

―Nuwnhu kewa pahow lalampbe adahan in uguhne hiyeg gihiyakemnikis. Wis ka hakis lalamp adahan wis asabkeptenma anapi suwyeg. Iné wis ka hakisru adahan wis ayempitnima ta anapit payt abukapayni. Kawa. Wis ikigu ta inut akekrit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index