Search form

Markus 4:38

38Henneme ig Kiyapwiye Jesus abugik umuh, ig himeke ayge abet itiwwepwit. Igkis gikannuhnipwi hiyapni henne, igkis atere wadiswig. Igkis awna git:

―Kiyapwiye, uyá amnih usuh. Mmah pis ka aminama usuh? Wixwiy me biyukapmet.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index