Search form

Markus 5:9

9Ayteke nikwe ig Kiyapwiye Jesus ayapri:

―Mmah piw?

Igme kaytwa giwn:

―Nuwhu “Pibohram”. Mmanawa usuh wapityempu kaayhsima ay gipit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index