Search form

Markus 6

Nazaréyenepwi Ka Kiyatha Jesus

Mt 13.53; Lk 4.16

1Pisenwa gawnhan inakni yuwit patuwesbuhka, ig Kiyapwiye Jesus tipik ayteke. Ig diyuhe ta apitit giwaxri Galiléyamnaw. Gikannuhnipwi igkis tipik gihapti.

2Igkis danuh atere. Ayteke abet samdi ig kapusa kannuhak agiku judeyenepwi gileglisakis. Nerras timepnepwi giwn ayge igkis wakaymnibdi gimin. Igkis awna:

―Kariwntak ner awayg utí inakni giwn? Kariwntak ig utí ini hiyakemniki? Kariwntak ig utí ini gannu? 3Ka ba pis hiyá ku ner he aheputnenen gikamkayh? Ka ba nernema kinagniyo kiyapuno Mahi? Ka ba Tiyagu gikak José, Judas, Simawh, ka ba igkisnema gisamwipwi? Ba gisamrupwi ka ba egkisnema msakwa ay ubetwiy?

Ayge nikwe igkis kiyimwih gikak Kiyapwiye Jesus, igkis tukuhwepwa giw.

4Igme hiyapni henne, ig awna ta gitkis:

―Madikte hiyeg kiyathenekwiye pahapwi ku pariye Uhokri gawnepe. Ignesnewa gikebyupwi gikakkis gimunyapu gikakkis hiyegipiyene ku pariye apitya giwaxriwa ignes ka kiyatig.

5Ayge nikwe ig ka keh kibitema annut ayge awaku yumahwa gikamaxwankis ta gipitit. Ig he sarayh giwak ta gipititkis aynessa hiyeg kakahribdapye ayge igkis makniw.

6Ig wakaymni kaayhsima adahan ku samah igkis ka kamaxwa ta gipitit.

Jesus Awahkis Giwatnipwi Muwwapu

Mt 10.1; Lk 9.1

Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus mpiye muwwapu apuriw madikte paytwempu. Ig kannuhne hiyeg ayge.

7Ayteke pisenwa ig pahadguhe giwatnipwi madikawkunene gikebyikis gikakkis piyana gawnakis (12) ta gimkanit. Ayge ig gawahkiswitnikis muwwapu. Nikwe ig gibekheptenkis piyenmempi adahan igkis atak apitit mpuse paytwempu. Ayteke ig iké kumadukaki gitkis adahan igkisme pekkiswiyes wapitye gipititakkis hiyeg.

8Ig awna gitkis:

―Ataknay hennen yiwakyékata. Ataknay inenewa akak yasuranenwa. Ka yi muwaka atak akak yimana, iné akak yisakola adahan yiwewni, iné akak karukri agiku yipusra. 9Ik adahan yis kawih yikasotni henneme ka yi muwaka atak akak pikanama yisimsa.

10Ayteke ig awna ta gitkis akiw:

―Ku aysaw yis danuh ta apitit pahá paytwempu, msakwanabay pahaygiknene ku kiney yis amapaka he ku aysaw yis pes ayteke paytwemputak. 11Henneme ku ignes hiyeg aygnenepwi ku igkis ka amapay, ku igkis ka timepkere yiwn, nikwe pase yis pes ayteke, yis sassah yikugku ariw apathawni. Ini arekhetni ku samah gitaraksankis.

12Pisenwa inakni gawnhan, igkisme tipikbet muwwapu. Igkis kinetihwenes ta gitkis hiyeg adahan igkisme wages gihiyakemnikis ariw gitaraksankis.

13Apim ini igkis pekkis wapityempu kaayhsima gipititakkis hiyeg. Hawwata igkis huk ah ariw ariy ta gitewharitkis hiyeg kakahribdapye adahan makniweprikis.

João Batista Umehpika

Mt 14.1

14Apim ini hawkri ner hiyaptigi amekene Erodis ig timé gak Kiyapwiye Jesus, mmanawa giw Kiyapwiye Jesus hiyakkan muwwapu. Ig timap gaytakkis hiyeg awna:

―Ke wothube ignewa amekene João Batistamni. Ig kannikaw akiw ariw gimiremni. Inneki keh ig kagannusima keh annut.

15Gaytakkisme hiyeg awna:

―Ke wothube ignewa amekene Eliyas.

Gaytakkisme awna:

―Ke wothube ignewa pahapwi gawnepe Uhokri. Mmanawa ig kewa Uhokri gawnepepu pitatyepwibe.

16Igme amekene Erodis ku samah ig timé Kiyapwiye Jesus gak, ig awna:

―Ke nuthube ignewa amekene João Batistamni. Nah bukihkise gibita baki ig kannikawatma akiw.

17Ig awna inakni henne mmanawa ignewa kamaykistinene amekene João Batista. Ig wanakkisri, ig sarayhkisri agikut parakseket. Ig keh henne gupatra amakano Erodiyas, ku pariye gegni Filip gihayo mmanawa ig powkemnihwa gukak.

18Apim ini ig amekene João Batista himahgi. Ig awna git:

―Pis ka keh wadit ku samah pis powkemnihwe gukak piwgun. Ka hennema Uhokri ayá wotwiy.

19Ayteke nikwe egme amakano Erodiyas kanaktin gikak amekene João Batista. Eg aharitno giwmasepten. Henneme eg ka hiyá gisamanak.

20Mmanawa ig amekene Erodis apisemun gibohri amekene João Batista awaku ig hiyakni ku ig waditye hiyeg, ig hiyakni ku ig Uhokri gihiyega. Ayge nikwe ig apuriwkisri agiku parakseket. Ku aysaw ig timá amekene João Batista kinetihwa git, ig mategbet gihiyakemni henneme ig batek timap giwn.

21Egme amakano Erodiyas guhawkanaprik danuh adahan eg giwmasepten. In danuh ku aysaw ig amekene Erodis keh gipetra adahan ku samah ig amadga wayk. Apim ini ig awnase kaayhsima hiyeg kiyatyepwi atere. Ig awnasa gihiyegapu ku pariye apuriw gupelma gidahan. Ig awnasa gisuwtatapu gikiparakis. Hawwata akiw ig awnasa madikte nerras galiléyenepwi ku pariye pi kiyattenene ayge.

22Igkis madikte danuh atere, igkis fetya ayge. Abet ini fet eg amakano Erodiyas gukamkayh himano eg kayno eg pahapo gidahankis gawnasanpu. Eg keh ig amekene Erodis batek ginaktin mpiynepepye payak gikakkis gawnasanpu. Pisenwa nikwe ig awna ta gut:

―Hiyawa pis ayá nuthu madikte ku pariye pimawkan nuthu. Nah ikaksa pit madikte. 23Uhokri timá nuwnhu ku nah awna pit. Nah ikaksa pit madikte ku pariye payapni nuthu. Juktah abusku nukumadukan.

24Egme himano timapni henne, eg pes ta gut gunag. Eg danuh atere, eg ayapru:

―Pagiye nayapni kuri?

Egme gunag kaytwa guwn:

―Ayá João Batista gitew.

25Egme himano diyuhe kibentenwa ta git amekene Erodis. Eg awna git:

―Nah muwaka pis ikí nuthu João Batista gitew. Uyá ikepni nuthu pisenwate amadga pahak miguk.

26Igme amekene Erodis timapni henne, ig wakaymni mpiynepepye mmanawa ig ka ihpekere inakni guwn. Henneme kuwis ig ikaksin gut giwtrikneswa gawnasanpu. Nikwe ig ka muwaka kaytwin “Kawk”.

27Ayteke nikwe ig awahkis pahapwi gisuwtata. Ig awna git:

―Su atak bukih João Batista gibita. Ayta ewk gitew atan.

Igme suwtat tipik ig bukihe amekene João Batista gibita ayge agiku parakseket.

28Ayteke nikwe ig aytwe ewk gitew atere amadga pahak miruk. Ig ikepni ta gut no himano. Egme ewkwin ta gut gunag.

29Ayteke ku aysaw ig amekene João Batista gikannuhnipwi timé gak, igkis danuh atere, igkis iwé gipit, igkis apuhpig agiku gimew.

Jesus Ikí Im Ta Gitkis Hiyeg

Mt 14.13; Lk 9.10; Jo 6.1

30Ig Kiyapwiye Jesus giwatnipwi igkis pisenwa gannipwikis, igkis diyuhe ta gimkanit. Igkis akki git madikte ku pariye gikehnitnenkis madikte ku pariye gakkankis gitkis hiyeg.

31Ayteke ariwnteke ini igme Kiyapwiye Jesus awna ta gitkis:

―Uyay higihwa aynessa ta apitit pahá iwetrit ku kiney yumanene hiyeg. Ayge wixwiy mayak aynessa.

Ig awna inakni henne, awaku gaxnikiswa igkis ka hiyá igkisma mmanawa kaayhsima hiyeg danuhpene git pawenyaneke.

32Ayteke nikwe igkis tipik igkiswonas. Igkis tipik muhumdakew ta apitit pahá iwetrit ku kiney yumanene hiyeg.

33Henneme kaayhsima hiyeg ayge gihiypetnikis ku samah gitepkemnikis atere. Igkis hiyapni henne, igkis sigis atere waxriw. Igkis pesbetwikis apititak madikte paytwempu ayge. Igkis kit danuh atere giw Kiyapwiye Jesus.

34Igme Kiyapwiye Jesus sarayhwe atere waxrihbakat. Ayge ig hiyá madikte nerras hiyeg kabubuknekis. Ig hiyapni henne, ig kayah gidahankis. Ig amnihpigkis awaku igkis ayge kewa muttuhpiyenebe ku pariye yumanene gikiparakis gikapriwtenkis. Ayge nikwe ig kinetihwa gitkis amin kaayhsima hiyakemniki.

35Ayteke ariwnteke ini, tepti kamuw, igkis gikannuhnipwi danukwa atere git. Igkis awna:

―Kiyapwiye, kuwis aygete kuwis. Inin iwetrit yuma hiyeg msekwene ay. 36Wani nerras hiyeg tipik adahan igkis isim gimanakis. Ik adahan gaytakkis atak ta gitkis was akipara. Gaytakkisme atak tahhan paytwempuit adahan igkis isim gimanakis atere.

37Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwnkis:

―Kawa. Yisnewa ikí axka ta gitkis apim inin.

Igkisme awna ta git:

―Mmah pimawkan usuh atak isim bugut adahan gaxnikis? Amawka usuh sarayh kaayhsima karukri mmukna sah (200) karukri. Usuh yuma ukakura akebyi ini.

38Igme Kiyapwiye Jesus ayaprikis:

―Aysaw akebyi bugut yis kadahan? Su yi iwasa.

Igkisme tipik iwasa. Ayteke igkis diyuh akiw, igkis kaytwa giwn:

―Usuh kadahan pohowkubu akebyi bugut akak piyana akebyi im masaraku.

39Igme Kiyapwiye Jesus awna ta gitkis madikte hiyeg:

―Batnabay kabubuk ay abet ini pamatka mtibetnene.

40Igkisme batahkiswebdi atere. Igkis ahegwa adahan pohowkutra madikwa (50) gikebyikis, adahan madikawkut madikwa (100) gikebyikis.

41Ku aysaw igkis kuwis batebdebdihpikis, ig iwé ini pohowkubunene bugut akak piyananene im. Ig sarayh gipegyi ta inut, ig kabayha Uhokri adahan ini. Ayteke ig sigkebdihe ini bugut. Ig ikepni ta gitkis gikannuhnipwi kahadbe igkisme ibekhepni ta gipuriwkis nerras hiyeg. Hawwata ig ibakhase ini piyananene im ta gipuriwkis madikte hiyeg.

42Igkis madikte ax kabihribdape.

43Ka semeweknama gimanakis. Kaayhsima asemne msekwe. Pisenwa nikwe, igkis gikannuhnipwi ahiwapemni, igkis kipunse kaayhsima panye akak asemne gimanakis, madikawku akebyi panye akak pisaya arawna (12).

44Igkis nerras hiyeg kaayhsima gikebyikis. Awaykemninen pukuhka kabá danuh pohowku mil (5.000) gikebyikis.

Jesus Waywe Ahakwew Un

Mt 14.22; Jo 6.15

45Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus awna ta gitkis gikannuhnipwi. Giwn:

―Kataptanabay amadgat wahmunwiy. Manukwinay pitati tahhan pahambakat ta apitit paytwempu Betsayda. Kuwewanek nah aterenek.

Igkis timapni henne, igkis tipik.

46Igme msekwe ayge adahan ig ekkewpiye ta gitkis nerras hiyeg.

Pisenwa gekkewpen, ig wagehe apitit pahá waxri imuwadnene adahan ig piriyepkewne atere.

47Msanpi gaw, no gihmunkis ayhté pakwa mahakwa. Igme adukwenewa ig ayge pahapo.

48Ig hiyá ku igkis mpiksewnes puwehnes mmanawa mayg aytnipa gitiputkis. Ayteke nikwe kabeyweke ig Kiyapwiye Jesus aytweni ta gimkanitkis, ig waywe ahakwew un. Ig gimapiyeptenkis.

49Igkisme hiyapni henne ku samah ig waywe ahakwew un, igkis ikiygi ku ig anmapti. Ayge igkis kabimenbet akak gapisnikis.

50Igkis madikte hiyapri. Igkis apisasew kaayhsima. Igme awna ta gitkis. Giwn:

―Kibowkahwanabay. Nahnewa ay. Ka yi muwaka apis.

51Ayteke ig katapte amadgat gihmunkis. Ig msakwa ayge gikakkis. Aynewa mayg msekwe. Igkisme amadgaya umuh igkis hiyapni henne, igkis wakaymnibdi gidahan mpiynepepye.

52Mmanawa igkis ka pukuha ini gannu akak ini bugut. Igkis pet gihiyakemnikis.

Jesus Makniwa Hiyeg Kakahribdapye Ayhté Jenesarémnaw

Mt 14.34

53Igkis manuke mahakwa, igkis danuh ta apitit Jenesarémnaw. Ayge igkis minahwa ihapkat.

54Pase igkis katapte muhumdakat, nerras hiyeg ayge murotpi git Kiyapwiye Jesus.

55Igkis wasapanaw giminkis hiyeg muwwapu giwaxrikis. Ayteke nikwe igkis waxwape madikte hiyeg kakahribdapye ta gimkat amadga gisipamnakis. Igkis waxwigkis muwwapu ku kit igkis timé gak ku ig ayge.

56Ku kitwiye ig danuh, atere igkis amnihswe ta git adahan ig isiy nerras kakahribdapye adahan igkis dax he gikanwaptanen akigbimna. Igme isakseprikis. Madikte hiyeg ku pariye daxni igkis makniw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index