Search form

Markus 6:11

11Henneme ku ignes hiyeg aygnenepwi ku igkis ka amapay, ku igkis ka timepkere yiwn, nikwe pase yis pes ayteke, yis sassah yikugku ariw apathawni. Ini arekhetni ku samah gitaraksankis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index