Search form

Markus 6:18

18Apim ini ig amekene João Batista himahgi. Ig awna git:

―Pis ka keh wadit ku samah pis powkemnihwe gukak piwgun. Ka hennema Uhokri ayá wotwiy.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index