Search form

Markus 6:22

22Igkis madikte danuh atere, igkis fetya ayge. Abet ini fet eg amakano Erodiyas gukamkayh himano eg kayno eg pahapo gidahankis gawnasanpu. Eg keh ig amekene Erodis batek ginaktin mpiynepepye payak gikakkis gawnasanpu. Pisenwa nikwe ig awna ta gut:

―Hiyawa pis ayá nuthu madikte ku pariye pimawkan nuthu. Nah ikaksa pit madikte.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index