Search form

Markus 6:35

35Ayteke ariwnteke ini, tepti kamuw, igkis gikannuhnipwi danukwa atere git. Igkis awna:

―Kiyapwiye, kuwis aygete kuwis. Inin iwetrit yuma hiyeg msekwene ay.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index