Search form

Markus 6:49

49Igkisme hiyapni henne ku samah ig waywe ahakwew un, igkis ikiygi ku ig anmapti. Ayge igkis kabimenbet akak gapisnikis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index