Search form

Markus 7:2

2Igkis ayge gikak, igkis hiyá ku Kiyapwiye Jesus gikannuhnipwi ka sukokaw apit igkis ax kema amekenegbenma adahan igkis humaw barewpit giwtrik Uhokri. Igkis hiyapni henne, gitkis gikannuhnipwi ax akak giwakukis patehwepye giwtrik Uhokri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index