Search form

Markus 8:17

17Igme Kiyapwiye Jesus timapni henne, ig awna gitkis:

―Mmahpaki yis yipewkan ku nah awna inakni awaku yis yuma yibuguta? Mmah yis kote pukuhpate ku nah ka kiyimwihwa aharit naxni? Mmah yihiyakemni pet?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index