Search form

Markus 8:5

5Igme Kiyapwiye Jesus ayaprikis:

―Aysaw akebyi bugut yis kadahan?

Igkisme kaytwa giwn:

―Usuh kadahan ntewnehkerbu akebyi.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index