Search form

Markus 9:14

Jesus Pekkis Wapitye Gipititak Pahapwi Bakimni

Mt 17.14; Lk 9.37

14Ayteke ariwnteke ini igkis danuh atere gitkis gikannuhnipwi asemne. Igkis hiyá kaayhsima hiyeg kabubuknene ganwakis. Igkis hiyá kannuhekeputnepwi amin amekene Moís gikumadukan igkis piledukewnes gikakkis ayge.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index