Search form

Markus 9:30

Jesus Kinetihwa Akiw Amin Gimiremni

Mt 17.22; Lk 9.43

30Ayteke ariwnteke ini igkis tipik ayteke, igkis waywe awmte apuriw Galiléyamnaw. Ig Kiyapwiye Jesus ka muwaka hiyeg hiyakni ku ig ayge.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index