Search form

Markus 9:36

36Ig awna inakni henne, ig muwaka akki gitkis adahan ku samahpa igkis ikaw kewa ibuktibe gidahankis hiyeg. Nikwe ig iwé pahapwi bakimni. Ig tabirasig giwtrikneswa. Ig ugiswig ayge, ig awna ta gitkis:

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index