Search form

Markus 9:45

45Nikwe battukawnaba adahan pis apuriw pihiyakemni adahan pis ka taraksa. Ku pis hiyá pis me taraksemet akak pikugku, pi kabayte pis bukihpin mpinekata pis tarakse. Mmanawa aysawnemenek pis katiwnipwenek apatra pitaraksan. Pi kabayte pis aymuhwa gimun Uhokri yuma pikugku mpinekata pis padekwika pekbakte pikugku ta arimkanit ini iwetrit ku kiney kaneayhsima kayahwaki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index