Search form

Markus 9:47

47Ku pis hiyá pis me taraksemet awaku pis ipeg arimkat ku pariye arikna kane kabay, pi kabayte pis wareke piwtyak mpinekata pis tarakse. Mmanawa pi kabayte pis aymuhwa gimun Uhokri gikumadukan mowtih mpinekata pis padekwika pegbakte piwtyak ta arimkanit ini iwetrit ku kiney kaneayhsima kayahwaki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index