Search form

Matews 10:11

11Ku pariye paytwempu yis danuh arit, ipegpanay pahapwi ku pariye kibeyne awayg ayge. Msakwanay ayge gimun he ku aysaw yis pes ayteke paytwemputak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index