Search form

Matews 12:46

Jesus Kakebyuhwa Ta Gitkis Hiyeg Ihpenepwi Giwn

Mk 3.31; Lk 8.19; Eb 2.11

46Ku samah ig Kiyapwiye Jesus awnempiye inakni yuwit, ginag gikakkis gisamwipwi egkis danuh atere. Egkis msekwe kabaywak. Aytontak kabaywaktak egkis wasapanaw gimin Kiyapwiye Jesus ku egkis kinetihwekepye gikak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index