Search form

Matews 13:20

20Egnesme no amutri ayak ku pariye tuguhe ta abetit tipebdi innebaki arakak gidahan pahapwi ku pariye timá nuwnhu ig amapin kibentenwa akak madikte gibetki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index