Search form

Matews 13:51

Jesus Gikumadukan In Nukune Igiska

51Pisenwa ig Kiyapwiye Jesus ayá usuh gikannuhnipwi:

―Ba yis pukuha inakni yuwit?

Usuhme kaytwa giwn:

―Ihi. Usuh pukuhpin.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index