Search form

Matews 13:57

57Ayge nikwe igkis kiyimwihwe gikak Kiyapwiye Jesus, igkis tukuhwepwa giw. Igme hiyapni henne, ig awna ta gitkis:

―Madikte hiyeg kiyathenekwiye pahapwi ku pariye Uhokri gawnepe. Ignesnewa hiyegipiyene ku pariye apitya giwaxriwa gikakkis gimunyapu ignes ka kiyatig.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index