Search form

Matews 14:13

Jesus Ikí Im Ta Gitkis Hiyeg

Mk 6.30; Lk 9.10; Jo 6.1

13Ig Kiyapwiye Jesus timapni inakni ginetnikis henne, ig tipikwiye muhumdakew. Usuh tipik gihapti. Usuh manukwiye ta apitit pahá iwetrit ku kiney yumanene hiyeg. Henneme pase hiyeg timé gak ku ig kuwis tipik, igkis mpiye akigbimnew mahakwa adahan igkis tipikwiyes gihapti. Igkis pesbetwikis apititak madikte paytwempu ayge.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index