Search form

Matews 15:34

34Igme Kiyapwiye Jesus ayá usuh:

―Aysaw akebyi bugut yis kadahan?

Usuhme kaytwa giwn:

―Usuh kadahan ntewnehkerbu akebyi akak aynessa im nopsanyopwi masaraku.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index