Search form

Matews 17:19

19Ayteke ariwnteke ini usuh gikannuhnipwi atere git Kiyapwiye Jesus usuhwo. Usuh ayapri:

―Ya usuh? Mmahki usuh ka hiyá apukwak ner wapitye?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index