Search form

Matews 17:24

Jesus Katiwnih Uhokri Gipin

24Ayteke ariwnteke ini usuh tipik gihapti Kiyapwiye Jesus, usuh danuh ta apitit paytwempu Kafarnawh. Ayge hiyeg patiptak kiyapwiye Pedru. Igkis ahiwkeputnepwi karukri adahan ini leglis kewye Uhokri Gipin. Igkis danuh ta git kiyapwiye Pedru, igkis ayapri:

―Mmah pikannuhten mmah ig ka katiwnih Uhokri Gipin?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index