Search form

Matews 18:30

30Igme ka kiyaknihwa gikak aynesnima. Ig padakkiswig agikut parakseket he ku aysaw ig katiwnih gimatiwnihninek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index